Cijfermatig overzicht Tanderuis vzw

Tanderuis vzw beschikt over een grote erkenning RTH en een beperkte erkenning MFC. Daarnaast heeft Tanderuis vzw ook een mandaat als vergunde zorgaanbieder (VZA). Hieronder een overzicht van de capaciteit per erkenningsvorm uitgedrukt in personeelspunten en percentages voor 2017:

  • RTH: 2.532,12 personeelspunten (97,20 %)
  • MFC: 40 personeelspunten (2,00 %)
  • VZA: 17,24 personeelspunten (0,80 %)
  • Totaal: 2.590 personeelspunten (100 %)

Aantal aanmeldingen

Er is een toename van het aantal aanmeldingen in 2017: de toename betreft 57% ten opzichte van het jaar 2016. Ondanks de aanmeldingsquota in de kinder-, adolescenten- en volwassenenwerking is er een duidelijke toename van het aantal aanmeldingen. Deze toename is vooral te wijten aan het groeiend aantal aanmeldingen in de vroegbegeleiding waarvoor geen aanmeldingsquota bestaan.

aanmeldingen 2014

Aantal gezinnen in begeleiding

In de loop van 2017 waren er in totaal 806 gezinnen in thuisbegeleiding. Vergeleken met vorig jaar is het totaal aantal gezinnen in begeleiding gestegen met 18%.

gezinnen in begeleiding 2014

Aantal gezinnen op de wachtlijst

wachtlijst

Vroegbegeleiding

Het aantal aanmeldingen in de vroegbegeleiding steeg met 35% ten opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van twee jaar geleden zien we zelfs een toename van 37% van het aantal aanmeldingen.

vroegbegeleiding2.png

Kinderwerking

Het aantal aanmeldingen binnen de kinderwerking in 2017 is gestegen met 43% ten opzichte van vorig werkjaar. We werken nog steeds met beperkte aanmeldingsquota binnen de kinderwerking met als doel de instroom te beperken en zo de wachtlijst te beheersen.

vroegbegeleiding2.png

Adolescentenwerking

Het aantal aanmeldingen is gestegen met 43% ten opzichte van vorig werkjaar.

vroegbegeleiding2.png

Volwassenenwerking

Het aantal aanmeldingen binnen de volwassenenwerking in 2017 is gedaald met 36% ten opzichte van vorig werkjaar. Dit heeft te maken met de het invoeren van aanmeldingsquota om de wachtlijst beheersbaar te houden.

volwassenenwerkingST