Outreach- Uitwisselingsvormen

Om deze uitwisseling gestructureerd en vlot te laten verlopen werden 6 verschillende outreachmodules ontwikkeld:

1. Advies en consult

Deze module legt de nadruk op het geven van advies voor het remediëren van bestaande kindgerichte en/of gezinsgerichte problemen waarmee men binnen de aanvragende organisatie moeilijkheden ondervindt. Uitgangspunt vormt de eigen vraag die we bundelen in een thema die de verschillende concrete ervaringen van de deelnemers overstijgt. De klemtoon ligt op het aanbieden van kennis/ervaring (in dialoog) rond het gekozen thema om zo een meer aangepaste autisme-aanpak te kunnen realiseren.

2. Bezoek aan Tanderuis vzw

Binnen deze module wordt er kennis gemaakt met het ruime hulpverleningsaanbod en met de manier van werken binnen Tanderuis vzw. Doel is informatie – overdracht en uitwisseling a.d.h.v. vragen van de bezoeker.

3. Bezoek ASS-theek

In dit bezoek wordt er nader kennis gemaakt met de organisatie en visie van het nieuwste initiatief binnen Tanderuis vzw met name de ASS-theek zijnde een spelotheek, een mediatheek, een bibliotheek en een infotheek met betrekking tot onze doelgroep personen met een autismespectrumstoornis.

4. Voordracht

Deze module beoogt het bijbrengen van vooral gespecialiseerde kennis rond een afgebakend thema met betrekking tot kindgerichte begeleiding en gezinsbegeleiding vertrekkend vanuit de (gedurende 25 jaar) opgebouwde deskundigheid inzake ambulante dienstverlening voor personen met autisme binnen de eigen thuissituatie. Het thema kan ook gelinkt zijn aan één van de verschillende ondersteunende werkingsaspecten van Tanderuis vzw o.a. : bezoekouderwerking, groepsbegeleiding, broers&zussenwerking, PPO-werking, grootouderwerking.

5. Workshop

Deze module beoogt het bijbrengen van gespecialiseerde kennis én vaardigheden met betrekking tot kindgerichte begeleiding en gezinsbegeleiding vertrekkend vanuit de (gedurende 25 jaar) opgebouwde deskundigheid inzake ambulante dienstverlening voor personen met autisme binnen de eigen thuissituatie. De kennis en vaardigheden kunnen ook betrekking hebben op één van de verschillende ondersteunende werkingsaspecten van Tanderuis vzw o.a. : bezoekouderwerking, groepsbegeleiding, broers&zussenwerking, PPO-werking, grootouderwerking.

6. Training

Deze module is gericht op het verwerven van autismespecifieke know-how in thuisbegeleiding en/of in één van de ondersteunende werkingsaspecten binnen Tanderuis vzw zijnde brussenwerking, grootouderwerking, bezoekouderwerking, PPO-werking en/of groepsbegeleiding. Door samen met een ervaren thuisbegeleider/medewerker een activiteit (oudergesprek, kindmoment, brussenactiviteit, …) voor te bereiden en te geven, wordt de autismespecifieke kennis op een praktijkgerichte manier doorgegeven.

Deze 6 modules bevatten het concreet aanbod van Tanderuis vzw aan expertise – uitwisseling.

Vorming die niet onder outreach valt

Als niet aan de voorwaarden voor outreach wordt voldaan vb minder deelnemers en gastcolleges, kan Tanderuis vzw wel vorming verzorgen onder andere voorwaarden.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • 88€ per uur + verplaatsingsonkosten (1€ per kilometer)