Missie, visie en waarden

1. Missie

Tanderuis vzw biedt ondersteuning aan gezinnen met een persoon met autisme, al dan niet met aanverwante en/of bijkomende handicap (o.a. verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele stoornissen (GES-problematiek), visuele, auditieve of motorische beperking).

Autisme is een handicap die zich kan uiten op heel verschillende manieren maar houdt steeds beperkingen in op vlak van functioneren op verschillende levensdomeinen waardoor de sociale integratie en maatschappelijke participatie belemmerd wordt.

Tanderuis vzw biedt handicapspecifieke begeleiding. De problematiek autisme vraagt immers een zeer specifieke benadering opdat verdere ontwikkeling van de persoon met autisme mogelijk zou zijn.

Daarnaast werkt Tanderuis vzw autonoom. Dit houdt in dat we een goede inhoudelijke samenwerking uitbouwen met andere hulpverleningsinstanties maar organisatorisch en juridisch niet verbonden zijn.

De uitgebouwde ondersteuningsvormen aangeboden door Tanderuis vzw zijn ambulant. De dienst biedt deze hulpverlening hoofdzakelijk aan binnen het thuismilieu en in mindere mate ook op de dienst maar staat steeds in functie van ondersteuning in het primaire en eventueel secundaire opvoedingsmilieu van de persoon met autisme.

De intentie van Tanderuis vzw is haar ondersteunende ambulante opdracht te kunnen realiseren voor personen met autisme van 0 tot 65 jaar exclusief uit de provincie Oost-Vlaanderen.

Tanderuis vzw streeft ernaar om zo vlug mogelijk na het verkrijgen van de diagnose operationeel te zijn. Een prioriteit blijft om de wachttijden weg te werken voor de gebruikers en dit binnen de diverse interne werkingsaspecten.

Het is ook de taak van Tanderuis vzw om andere maatschappelijke noden van personen met autisme te detecteren en ervoor te zorgen dat deze in het kader van zorgplanning provinciaal uitgebouwd worden.

2. Visie

Tanderuis vzw staat voor een orthopedagogische opdracht in zijn werking met minderjarigen. In het Besluit op Thuisbegeleiding wordt hiervoor het begrip “opvoedingsbijstand” gehanteerd.

Bij de verdere uitbouw van de dienst voor meerderjarigen kreeg de orthoagogische opdracht meer aandacht. Hier is het doel de volwassen persoon met autisme zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren. De dienst ondersteunt de persoon met autisme in de uitbouw van zijn of haar eigen sociaal netwerk.

Een eerste noodzakelijke focus binnen de werking van Tanderuis vzw is het autismespecifieke handelen. In Tanderuis vzw vertrekt elke hulpvraag vanuit de problematiek autisme. De vraag naar ondersteuning binnen de problematiek autisme vormt het eerste en belangrijkste mandaat van alle medewerkers.

De tweede focus beslaat het gezinsgericht handelen. Hieronder wordt oa het handelen binnen gezinnen, het rekening houden met gezinsdynamieken en het werken met disfunctionerende gezinnen begrepen. Invalshoeken zoals contextuele en systemische gedachtengoed werken hier inspirerend.

Hieruit blijkt duidelijk dat de begeleider een pedagogisch mandaat heeft dat blijvend centraal staat.

De ondersteuningsvormen van Tanderuis vzw hebben een tijdelijk karakter. Gedurende maximaal drie jaar kan een gezin beroep doen op de thuisbegeleiding binnen een bepaald werkingsaspect.

Tanderuis vzw hanteert een emancipatorische visie. Het doel van de begeleiding is het optimaliseren van de aanwezige krachten van de cliënt, het vaardiger maken in het omgaan met de problematiek van autisme om zo de zelfstandigheid van deze gebruiker te vergroten.

Tevens staat Tanderuis vzw achter de inclusiegedachte maar niet onvoorwaardelijk. Telkens opnieuw dienen de mogelijkheden en de beperkingen van de persoon met autisme in kwestie in kaart te worden gebracht om op basis daarvan uit te maken of deze persoon kan functioneren binnen een regulier circuit dan wel of deze persoon dan wel meer nood heeft aan specifieke voorzieningen.

Tanderuis vzw staat voor een interdisciplinaire visie. Verschillende theoretische visies inzake de handicap autisme, gezinsgericht werken, organisatie- en personeelsbeleid worden gehanteerd en geïntegreerd in de werking.

De samenwerkingsvisie wordt hoog in het vaandel gedragen. Elke gebruiker heeft immers zijn eigen sociale netwerk. In de opvoeding van een kind met autisme zijn de deelnemers van dit netwerk belangrijke partners in het stimuleren en ontplooien van mogelijkheden en vaardigheden van het kind in ontwikkeling. In het verwezenlijken van doelstellingen in het leven van de zelfstandig wonende volwassene, zijn de partners in het sociaal netwerk van cruciaal belang. Bovendien biedt het netwerk de noodzakelijke krachten om een optimale deelname van cliënt in een gemeenschap te verwezenlijken (inclusie).

In (beleids)beslissingen wordt steeds rekening gehouden met het evenwicht tussen 3 perspectieven : gebruikersperspectief, medewerkersperspectief en organisatieperspectief.

3. Waarden

Tanderuis vzw toont respect voor alle levensovertuigingen, van alle medewerkers en gebruikers, op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met de wetten van de Belgische Staat en de regelgeving van het VAPH en in zoverre ze overeenkomen met de fundamentele waarden die de dienst onderschrijft.

Tanderuis vzw baseert zich op het principe van gelijkheid tussen mensen, ongeacht etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergronden, ideologie, syndicale betrokkenheid of nationaliteit.

Tanderuis vzw ziet personen met autisme vooral als mensen met mogelijkheden niet louter als personen met tekorten. Tanderuis vzw staat daarom achter de keuzes voor het zelfstandig beheren van eigen mogelijkheden, ook van het eigen budget.

Medewerkers van de dienst geloven in inclusie en in volwaardig burgerschap.

De medewerkers van Tanderuis vzw stimuleren de betrokkenheid en hebben respect voor de eigenheid en privacy van de gebruiker.