Algemene privacyverklaring

Algemene toelichting privacy Tanderuis vzw.

Indien je in contact komt met Tanderuis vzw verwerken wij mogelijk jouw persoonsgegevens. We willen je dan ook via deze algemene toelichting informeren over de verwerking van persoonsgegevens bij Tanderuis. We houden ons namelijk ten allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving en vinden jouw privacy uiterst belangrijk. We willen je dan ook zo goed, helder en transparant mogelijk informeren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Het spreekt voor zich dat wij heel voorzichtig omgaan met deze gegevens en ze op een veilige en respectvolle manier beheren. We werken hiervoor samen met een externe adviseur (Functionaris voor gegevensbescherming, Infosentry NV) die onafhankelijk over ons privacybeleid oordeelt.

Om je goed te informeren heeft Tanderuis specifieke privacyverklaringen opgesteld voor:

  • Haar individuele begeleiding
  • Haar groepsaanbod
  • Haar nieuwsbrief
  • Haar website

Deze privacyverklaringen kunnen worden opgevraagd via de contactgegevens onderaan.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Tanderuis vzw biedt begeleiding aan gezinnen met een persoon met autisme. In functie daarvan verzamelt en verwerkt het mogelijk jouw persoonsgegevens. Naast de begeleiding organiseert Tanderuis activiteiten en voert het communicatie daaromtrent (zoals bijvoorbeeld onze nieuwsbrief).

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Onder persoonsgegevens verstaan wij de gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die ons door de gebruiker zelf werd gegeven of die wij via een betrokken partij hebben ontvangen. Tanderuis vzw verwerkt in functie van haar dienstverlening zowel basis persoonsgegevens (zoals jouw identificatie- en contactgegevens) maar ook bijzondere categorieën persoonsgegevens die aan autisme gerelateerd zijn. We verbinden ons ertoe dit te beperken tot wat strikt noodzakelijk is.

3. Hoe hebben wij jouw persoonsgegevens verkregen?

Tanderuis vzw verwerkt enkel persoonsgegevens die we rechtstreeks van jou mochten ontvangen. Indien we gegevens via een derde hebben verkregen, brengen we je daarvan vooraf op de hoogte en vragen we jouw toestemming.

4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Tanderuis vzw deelt jouw persoonsgegevens in bepaalde situaties mee aan derde partijen. Dit enkel in functie van het begeleidingsproces of wanneer diensten met ons samenwerken in functie van ons aanbod. Verder zijn er ook wettelijke verplichtingen waardoor we mogelijk (administratieve) gegevens aan officiële instanties moeten bezorgen.

5. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Dit is afhankelijk van de situatie waarvoor de persoonsgegevens werden opgevraagd.

6. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Tanderuis vzw stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van jouw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Tanderuis vzw voert in functie daarvan periodiek een risicoanalyse uit en stuurt haar informatieveiligheidsbeleid op basis daarvan bij. Zo wordt steeds de impact op jouw privacy uitgebreid geanalyseerd om jouw rechten en de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen. Alle persoonsgegevens worden zo, zowel digitaal als op papier, veilig beheerd door Tanderuis vzw. Ze zijn enkel toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers die deze gegevens enkel mogen verwerken in het kader van onze dienstverlening. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt Tanderuis vzw jou volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

7. Wat zijn jouw rechten?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, spreek dan in eerste instantie jouw thuisbegeleider aan. Hij/zij tracht je vraag te beantwoorden of speelt deze door aan de interne privacyverantwoordelijke. Je kan deze persoon ook rechtstreeks bereiken via privacy@thuisbegeleidingautisme.be.

Weet dat je ons op eenvoudig verzoek kan vragen een kopie van jouw persoonsgegevens te ontvangen. Verder kan je jouw persoonsgegevens laten verbeteren, aanvullen of laten verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Deze verzoeken mag je richten aan jouw thuisbegeleider of aan onze interne privacyverantwoordelijke. Indien je niet langer in begeleiding bent vragen we je wel om een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart mee te sturen zodat we je identiteit kunnen controleren.

Bij klachten kan je steeds contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming. Dit is een onafhankelijke externe partij (Infosentry) die ons inzake privacy adviseert en controleert. Zij zullen deze klacht behandelen en hierover terugkoppelen naar jou en ons als organisatie. Zo zorgen we ervoor dat ons privacybeleid nog beter wordt. Ben je van oordeel dat Tanderuis vzw je geen afdoende antwoord heeft bezorgd, weet dat je dan nog steeds het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacy commissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Hou er rekening mee dat Tanderuis vzw mogelijk niet langer in staat is contact met jou op te nemen en/of de dienstverlening niet kan voortzetten. Tanderuis vzw behoudt zich bovendien het recht te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Daarnaast moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en jou daarvan op de hoogte stellen.

8. Heb je zelf ook verplichtingen?

Bij Tanderuis hechten we het grootste belang om gezinnen en personen met autisme op een integere en duurzame manier te begeleiden. Het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband tussen de betrokken personen en de thuisbegeleider vormt hierbij een sleutelelement. Om dit te kunnen bereiken is het nodig dat zowel jouw rechten als betrokkene gerespecteerd worden, maar ook dat onze begeleiders in een onbevangen en open sfeer ondersteuning kunnen bieden. Hiervoor is het belangrijk dat een aantal afspraken worden nageleefd:

  • De gesprekken die gevoerd worden met de thuisbegeleider zijn vertrouwelijk. De thuisbegeleiders zijn hiertoe gebonden door het beroepsgeheim. Langs de andere kant verwacht Tanderuis ook van jou een zekere discretie. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan deze gesprekken (face to face of digitaal) te filmen of op enige andere manier op te nemen of te verspreiden.
  • Mondelinge of schriftelijke informatie of verslaggeving van Tanderuis kan in geen enkel geval gebruikt worden in het kader van rechtszaken.

Door ons allen aan bovenstaande principes te houden kunnen we een duurzame relatie van wederzijds vertrouwen opbouwen en je op de meest doeltreffende manier begeleiden.

Onze contactgegevens, die van onze Functionaris voor gegevensbescherming en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Verzoeken, vragen of opmerkingen:
Tanderuis vzw
t.a.v. Privacy
Brusselsesteenweg 375 Bus A - 9090 Melle
T: +32 (0)9 228 18 33
E: privacy@thuisbegeleidingautisme.be

Klachten (eerste instantie):
Infosentry NV
t.a.v. Privacy Tanderuis
Provinciale Steenweg 39 – 2627 Schelle
E: tanderuis@infosentry.be

Klachten (tweede instantie):
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be