Privacyverklaring nieuwsbrief

Privacyverklaring Nieuwsbrief Tanderuis vzw.

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief van Tanderuis vzw, verwerkt Tanderuis vzw jouw persoonsgegevens. We willen je dan ook via deze privacyverklaring inlichten over de verwerking van persoonsgegevens bij Tanderuis. We houden ons namelijk ten allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving en vinden jouw privacy uiterst belangrijk. We willen je dan ook zo goed, helder en transparant mogelijk informeren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Het spreekt voor zich dat wij heel voorzichtig omgaan met deze gegevens en ze op een veilige en respectvolle manier beheren. We werken hiervoor samen met een externe adviseur (Functionaris voor gegevensbescherming, Infosentry NV) die onafhankelijk over ons privacybeleid oordeelt. Deze privacyverklaring is gericht aan de ontvanger van onze nieuwsbrief en gaat uit van Tanderuis vzw met maatschappelijke zetel gevestigd te 9090 Melle – Brusselsesteenweg 375A en ondernemingsnummer BE0462.234.001.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Tanderuis vzw verwerkt in het kader van jouw interesse in de nieuwsbrief jouw identificatie- en contactgegevens.

3. Hoe hebben wij jouw persoonsgegevens verkregen?

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die je met ons meedeelt bij het inschrijven op onze nieuwsbrief.

4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Tanderuis vzw maakt voor het versturen van haar nieuwsbrief gebruik van Mailchimp, een derde partij die het e-mailplatform aanbiedt.

5. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Dit betekent dat zodra je jouw toestemming voor het bezorgen van onze nieuwsbrief intrekt, de relevante persoonsgegevens actief worden verwijderd.

6. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Tanderuis vzw stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van jouw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Tanderuis vzw voert in functie daarvan periodiek een risicoanalyse uit en stuurt haar informatieveiligheidsbeleid op basis daarvan bij. Zo wordt steeds de impact op jouw privacy uitgebreid geanalyseerd om jouw rechten en de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen. Alle persoonsgegevens worden zo, zowel digitaal als op papier, veilig beheerd door Tanderuis vzw. Ze zijn enkel toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers die deze gegevens enkel mogen verwerken in het kader van onze dienstverlening. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt Tanderuis vzw jou volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

7. Wat zijn jouw rechten?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, spreek dan onze interne privacyverantwoordelijke aan. Je kan deze persoon bereiken via privacy@thuisbegeleidingautisme.be.

Weet dat je ons op eenvoudig verzoek kan vragen een kopie van jouw persoonsgegevens te ontvangen. Verder kan je jouw persoonsgegevens laten verbeteren, aanvullen of laten verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Deze verzoeken mag je richten aan jouw thuisbegeleider of aan onze interne privacyverantwoordelijke.

Bij klachten kan je steeds contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming. Dit is een onafhankelijke externe partij (Infosentry) die ons inzake privacy adviseert en controleert. Zij zullen deze klacht behandelen en hierover terugkoppelen naar jou en ons als organisatie. Zo zorgen we ervoor dat ons privacybeleid nog beter wordt. Ben je van oordeel dat Tanderuis vzw je geen afdoende antwoord heeft bezorgd, weet dat je dan nog steeds het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacy commissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Hou er rekening mee dat Tanderuis vzw mogelijk niet langer in staat is contact met jou op te nemen en dus niet langer de nieuwsbrief kan bezorgen. Tanderuis vzw behoudt zich bovendien het recht te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Daarnaast moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en jou daarvan op de hoogte stellen.

Onze contactgegevens, die van onze Functionaris voor gegevensbescherming en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Verzoeken, vragen of opmerkingen:
Tanderuis vzw
t.a.v. Privacy
Brusselsesteenweg 375A - 9090 Melle
T: +32 (0)9 228 18 33
E: privacy@thuisbegeleidingautisme.be

Klachten (eerste instantie):
Infosentry NV
t.a.v. Privacy Tanderuis
Provinciale Steenweg 39 – 2627 Schelle
E: tanderuis@infosentry.be

Klachten (tweede instantie):
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be